Rapporter / inventeringar

Rapporter / Inventeringar / skrivelser

i datumordning 

Datum


2021-06-16

Brev från Vänersborgs tingsrätt i M 4942-20  DOM

Anmälan om avverkning på fastigheten Mällby 1:1 i Stenungsunds kommun

2020-12-15

2020-09-22

2020-08-23

2020-06-28

2020-03-12

2020-03-09

2020-01

Avverkningskoll.se: http://avverkningskoll.se/karta2.php?id=14.15

Där kan man trycka på "karta" i övre raden och därefter välja kommun från rullista.

Man kan även beställa bevakning och få nyinkomna avverkningsanmälningar mailade till sig automatiskt i en eller flera kommuner.

SkogskartanSkogsdata!

Här väljer man det län man vill se. Ortofoto. Zoomar man in tillräckligt syns även nyckelbiotoper och naturvärden. Välj den tidsperiod som skall visas på kartan i rullista i övre kanten på ortofotot, Klickar man på en anmälan på kartan kommer info om beteckning, areal mm fram. 

2019-11-17

2019-11-17

2019-10-13

2019-10-13

2019-06-03

2018-10-22

2019-05-17

2019-02-05

2019-01-06

Klargörande av DNVGLs bedömning av klagomålen utg1 Behov av kompletteringar och klargörande av DNVGL:s bedömning av klagomålen från föreningen ”Rädda Svartedalens Vildmark”.

2018-12-07

2018-11-01

2018-10-02

2018-09-13

2018-07-28

2018-07-04

2018-06-28

2018-02-20

2018-02-02

2018-01-22

2017-11-11

2017-09-18

2017-02

2017-

2016-11

2016-10-21

2016-10-17

2016-10-

Rädda Svartedalens Vildmark följer upp skogsbruket och de många avverkningar som har skett under de senaste två åren. Vi är kritiska både mot FSC och de skogsbruk som har bedrivits av Skogssällskapet för markägaren i naturreservatet och i Natura 2000-området..

2016-09-28

2016-09-20

2016-09-

VIKTIGT! Två vindkraftverk i Dalen i Svartedalen!

Kungörelse om att Kungälvs Energi söker tillstånd för miljöfarlig verksamhet och bygglov för två vindkraftverk i Dalen i Svartedalen har gått ut.

Alla handlingar finns att läsa på kundcenter eller digitalt på Kungälvs kommuns hemsida. www.kungalv.se/vindkraftdalen


Handläggarna på Miljö- och bygglovsenheten vill ha dina synpunkter senast 28 september:

Adress: Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad, Stadshuset, 442 81 Kungälv eller mejla kommun@kungalv.se

Märk dokumenten med TMN-2014-295 och MOBMN-2014-449

 

Skriv gärna med egna ord vad ni tycker. Det behöver inte vara mycket. Fakta och argument finns i bifogade dokument.


2016-06-

Olof Pehrsson avled i Tjuvkil den 14 juni i år. Han var född 1924 och blev 91 år gammal. Olof hade en lång karriär bakom sig, först som folkskollärare och därefter som docent och forskare vid Zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hans specialitet var främst fågelforskning och han var verksam upp i hög ålder. Olof blev en av Sveriges ledande våtmarksexperter med inriktning framför allt på vadarfåglar.

Läs mer här.

2016-03-30

2016-03-04

2016-02-22

2015-11-03

2015-10-13

2015-06-16

2015-02-12

RSV synpunkter på ny Skogsbruksplan

Här kommer vår skrivelse till Våge Svensson och Skogssällskapet med synpunkter på arbetet med den nya skogsbruksplanen och några förslag på projekt i skogsbruksområdet. Michael Nilsson har bidragit med underlaget samt kartor enligt uppdrag.

Skrivelse

Rädda Svartedalens Vildmark tycker det är positivt att vi har fått möjlighet att lämna synpunkter på en ny kommande skogsbruksplan som omfattar Ert markinnehav i Svartedalens naturreservat.

Karta

2015-01-01

2014-10-13

2014-05

Olämplig vindkraftsetablering vid Dalen, Kungälvs kommun, med anledning av förekomst av flera lokaler av hedjohannesört, Hypericum pulcrum, samt häckande trana, Grus grus.

2013-11-27

2013-10-17

Länsstyrelsens svar ang. vår begäran om skydd av f.d. Kronorparken Hålt      Klicka här för  dokumentet

2013-09-01

2013-06-19

2013-02-05

2013-02-03

Svenska kraftnät har planer på att bygga en ny kraftledning genom Svartedalen. 

Ett av förslagen går från Västergård via Dala, Ranneberg fram till befintlig 130kV -ledning vid Klarevatten.

Bifogar länken till Svenska kraftnäts hemsida samt Samrådshandlingar.

Det är informationsmöte den 5:e i Lilla Edet.   

RSV yttrande samråd Svenska Kraftnät feb 2013.pdf

Samrådsunderlag_Stenkullen-Skogssater.pdf

RSV skrivelse till SNV (Lnst) ang ytterligare skydd feb 2013

Svartedalen karta avgransning forslag feb 2013

2013-12-04

Vad händer i Svartedalen?

En översiktlig landskapsekologisk analys – öLEA

Denna digra och innehållsrika rapport har sammanställts av MN Naturdokumenta, Michael Nilsson 2010 på uppdrag av Rädda Svartedalens Vildmark. Den finns nu även tillgänglig i digital form på vår hemsida ( se …). Den innehåller alla tänkbara uppgifter om Svartedalens naturreservat, friluftsliv, markägarfrågor, skogshistoria, naturvärden, Natura 2000, tidigare naturinventeringar och rödlistade arter samt hur läget är för särskilt skyddsvärda fågelarter i reservatet. Den belyser även skogsbruket och naturvårdskonflikterna kring avverkningar och skogsbruksplaner. Här redovisas även stiftelsen Skogssällskapets utförsäljning av skogsmarken på den öppna marknaden och vad det inneburit samt framtidsscenarier och förslag på strategi för ett utökat skydd av skogen i Svartedalens naturreservat.  Kåre Ström  Ordförande

 

Läs hela rapporten här, den är uppdelad i tre delar pga filstorleken

Del 1....pdf-fil 3,5Mb

Del 2....pdf-fil 5,3Mb

Del 3....pdf-fil 5,2Mb

Rödlistade arter sidan 41-42

2012-12-

Vad händer i Svartedalen? En översiktlig landskapsekologisk analys – öLEA

Ladda ner

Del 1....pdf-fil 3,5Mb

Del 2....pdf-fil 5,3Mb

Del 3....pdf-fil 5,2Mb

Rödlistade arter sidan 41-42

2012-11-18

2012-11

2012-10-17

2012-01

2011-11-17

2011-03

Gårdsjön. Hensbackastiftelsen har svarat och angett att de har ställt sig positiva till en inlösen av området, men Länsstyrelsen har uppgivit att de inte har ekonomiska resurser för detta. Länsstyrelsen har inte lämnat skriftligt svar ännu till oss i frågan.

Hensbackastiftelsen 6 okt.pdf

Länsstyrelsen den 6 okt.pdf

Skogsstyrelsen okt 2010.pdf

Rädda Svartedalen till Lnst om avverkningar 11 nov 2010   

Rädda Svartedalen till Sveaskog 3 nov 2010

2011-01

Skogsägare i Svartedalens naturreservat. Skogssällskapet. Ännu inget svar från rättsenheten, trots påstötning via skrivelser mail och telefon

Rädda Svartedalen rättsenheten ver  13 maj 2009.pdf

Rädda Svartedalen skrivelse till Rättsenh 2010-03-08 (3).pdf

Rättsenheten påminnelseskrivelse 2010-09-12.pdf

2010-11-11

2010-11-03

2010-10-06

2010-10

2010-09-12

2010-04-02

2009-12

2009-12

2009-11

2009-10-25

2009-09-30

2009-09-22

2009-09-07

2009-09-

2009-07-29

2009-05-13

2009-03-08

2009-

2008-11-20

2008-

Skogsinventering i Svartedalen SVD Rapp MN 5 områden (2)

2007-

2006-12-11

2006-

2005-11-07

2005-10-27

2005-10-17

2005-07-04

Gräsand Olof Persson

2005-03-

2005-01-28

2005-


2005-

Från slott till koja i Svartedalens Vildmark  Olof Pehrsson   Rädda Svartedalens Vildmark

2005-

Hed  Olof Pehrsson  Rädda Svartedalens Vildmark

2005-

Efter stormen   Olof Pehrsson,  Rädda Svartedalens Vildmark

2005-

SLU,Svartedalens Naturreservat –en social rikedom värd att utveckla. Instutitionen för skogsskötsel. 2005:8,  konsulthttps://stud.epsilon.slu.se/12742

2005-

2005-

2004-08-16

2004-05-06

2004-05

2004-

2004-

Förslag till restaurering av ett hedlandskap i Svartedalen, & Bilaga

Olof Pehrsson, Naturskyddsföreningen i Kungälv

2002-09

Blomkålssvamp  Olof Persson

2001-09-30

skrivelse 30.9. 2001 till sveaskog, S.Bleckert   Kronoparken Hålt i Stenungsund, förslag till framtida utveckling av området

2001-

1998-

1989-

1961-